O patření na Stvořitele ve stvoření

CXXIV. kapitola

O světcově lásce k živému i neživému stvoření

165. Ačkoli toužil, aby mohl brzo opustit svět, místo našeho vyhnanství a putování, přece jen se onen šťastný poutník velmi radoval z věcí tohoto světa. Vůči knížatům temnoty1 mu svět sloužil jako bojiště a ve vztahu k Bohu za přejasné zrcadlo jeho dobroty2. 3 V každém díle chválil jeho Tvůrce, cokoli ve stvořeném objevil, vztahoval ke Stvořiteli. Radoval se z díla rukou Páně a skrze krásu věcí objevoval příčinu a smysl života. 5 V krásném poznával Nejkrásnějšího a všechno dobré na něho volalo: „Ten, který nás stvořil, je nejlepší!“ Po stopách, které jsou vepsány do věcí, všude následoval Milovaného a vše se mu stávalo žebříkem, který ho přiváděl až před jeho trůn.

7 S úžasnou oddaností a láskou všechny objímal, promlouval k nim o Pánu a vyzýval je, aby ho chválili.

8 S pochodněmi, lampami i svícemi zacházel opatrně, aby svou rukou neuhasil jejich zář, která je odleskem věčného světla3.

Po skalách kráčíval s posvátnou úctou s myšlenkami na toho, který se nazýval Skálou. 10 Když se modlil verš: Na skálu jsi mě postavil4, aby se vyjádřil s větší úctou, říkával: k nohám5 Skály jsi mě postavil6.

11 Když bratři káceli stromy, zakazoval jim podříznout celý strom, aby mu ponechal naději, že znovu vypučí.

12 Zahradníka upozorňoval, aby mez kolem zahrady nepřekopával, aby pak zeleň bylin a půvab květin mohly zvěstovat Otce všeho7 krásného. 13 Přikázal mu, aby ozdobil zahradu vonnými a pestrými květinami, které by připomínaly těm, kteří se na ně podívají, věčnou blaženost.

14 Červy odnášel z cesty, aby je lidé nepošlapali, a ke včelám dával postavit med a nejlepší víno, aby v zimních mrazech nezhynuly hladem.

15 Každého živočicha nazýval bratrem a ze všech živočichů měl nejvíc rád ty krotké. 16 Kdo by to však mohl vše vypovědět? Vždyť ona Dobrota, která dala základ všemu a bude jednou všechno ve všech, už na zemi jako všechno ve všech8 tomuto světci zářila.

 Další

1 Srv. Ef 6,12.

2 Srv. Mdr 7,26.

3 Srv. Mdr 7,26.

4 Srv. Žl 60[61],3.

5 Srv. Žl 17[18],39.

6 Srv. Žl 60[61],3.

7 Srv. Ef 4,6.

8 Srv. 1 Kor 12,6.

Přejít nahoru