X. kapitola

Jak se bratr Bernard zřekl majetku

15. Jistý Bernard z města Assisi, který se později stal synem dokonalosti, se po příkladu Božího muže rozhodl dokonale pohrdnout světem a pokorně žádal o jeho radu. Proto se ho otázal těmito slovy: „Otče, jestliže někdo po dlouhou dobu vlastnil majetek nějakého pána a nechce ho již déle spravovat, jak by s ním měl nejlépe naložit?“ Muž Boží odpověděl, že by měl všechno vrátit svému pánu, od kterého to přijal. Na to mu Bernard řekl: „O všem, co mám, vím, že mi bylo dáno Bohem, a jsem již připraven vrátit mu to podle tvé rady.“ Světec mu odpověděl: „Jestliže chceš svá slova stvrdit skutky, půjdeme brzy ráno do kostela, vezmeme knihu evangelia a budeme žádat radu od Krista.“ Když nastalo jitro, vešli tedy do kostela a po vroucí modlitbě otevřeli knihu evangelia, připraveni vykonat tu radu, na kterou první připadnou. Otevřeli tedy knihu a Kristus v ní vyjevil svou radu: Chceš-li být dokonalý, běžprodej všechno, co máš, a dej to chudým1. Zopakovali to podruhé, a objevilo se: Nic si neberte na cestu2. 9 A přidali k tomu i potřetí, když našli: Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe3. 10 Bernard bez váhání toto všechno vykonal a od této rady se ani o písmenko neodchýlil.

11 V krátké době se ještě mnoho odvrátilo od hořkých starostí světa a pod Františkovým vedením se vrátili do vlasti, k nekonečnému dobru. 12 Bylo by však zdlouhavé jednotlivě líčit, jak dosáhli odměny nebeského povolání4.

 Další

1 Srv. Mt 19,21.

2 Lk 9,3.

3 Mt 16,24; Lk 9,23.

4 Srv. Flp 3,14.

Přejít nahoru