CVII. kapitola

Že se bratři mají duchovním podřizovat a proč

146. Světec sice chtěl, aby se synové vůči všem chovali jako menší a se všemi lidmi žili v pokoji1, ale přesto je slovem učil a příkladem jim ukazoval, že mají být zvlášť pokorní vůči klerikům. Říkával totiž: „Byli jsme posláni, abychom klerikům pomáhali při spáse duší2, aby tak bylo námi doplněno to, co se jim nedostává. Každý obdrží svou odměnu ne podle postavení, ale podle práce3. Vězte, bratři, že plodů záchrany duší4 si Bůh velmi cení a že snadněji jich lze dosáhnout pokojem než nesvorností s klérem. Jestliže jsou překážkou spásy lidí, pomsta patří Bohu a on jim odplatí ve svůj čas5. Proto se podřizujte6 církevním představeným, aby pokud to záleží na vás, nevzešla žádná žárlivost. Budete-li syny pokoje, získáte Pánu lid i kleriky, a to je Pánu milejší, než kdybyste získali jen lid, a klérus přivedli ke hříchu. Přikrývejte proto jejich pády, nahrazujte jejich četné nedostatky, a když to budete činit, buďte co nejpokornější.“

 Další

1 Srv. Řím 12,18.

2 Srv. 1 Petr 1,9.

3 Srv. 1 Kor 3,8.

4 Srv. Mdr 3,13.

5 Srv. Dt 32,35.

6 Srv. 1 Petr 2,13.

Přejít nahoru