Jak ho démoni bili

LXXXIV. kapitola

Jak ho démoni bili a o tom, že je třeba vyhýbat se palácům

119. Tento muž byl satanem napadán nejen pokušeními, ale bojoval s ním i tělo na tělo. Kdysi ho pan Lev, kardinál u Svatého kříže1, prosil, aby pobyl nějaký čas u něho v Římě. Světec si za obydlí vybral jakousi starou věž v ústraní, která měla devět propojených cel, jako by to bylo obydlí poustevníků. Když se chystal prvé noci poté, co dokončil modlitbu, ulehnout, přišli démoni a rozpoutali krutý zápas s Božím světcem. Bili ho tak dlouho a tak silně, až zůstal polomrtvý ležet. Když zmizeli a světec nabral dech, přivolal svého druha z vedlejší cely a řekl mu: „Bratře, přeji si, abys zůstal u mne, protože se bojím být sám. Právě mne totiž zbili démoni.“ Světec se ještě celý chvěl na těle, jako by měl prudkou horečku.

120. Celou noc nespali a František pak svému druhovi řekl: „Ďáblové jsou biřici našeho Pána, bratře, kterým sám určil, aby trestali přestupky. Je známkou velké milosti, když na svém služebníku nenechá za života na zemi nic nepotrestáno. Já se však nepamatuji na žádný poklesek, který bych z milosrdenství Božího nesmyl pokáním. Vždyť sám se mnou ve své otcovské lásce vždy jednal tak, že mi při modlitbě a rozjímání ukazoval, co se mu líbí i nelíbí. Je však možné, že Pán dovolil, aby se jeho biřicové vrhli na mne proto, že jsem svým pobytem na dvoře velkých pánů nedával druhým dobrý příklad. Když se moji bratři, kteří pobývají na chudičkých místech, dozvědí, že jsem u kardinálů, budou se domnívat, že jsem snad zahrnut přepychem. Proto, bratře, pokládám za lepší, aby se ten, kdo má druhým dávat dobrý příklad, vyhýbal palácům a aby ty, kdo snášejí nedostatek, posiloval tím, že ho snáší také.“ Časně ráno proto přišli ke kardinálovi, vše mu řekli a rozloučili se s ním.

Kéž se to dozvědí bratři žijící v palácích a kéž si umědomí, že jsou nedonošenci, vyňatými z lůna své matky. 10 Neodsuzuji poslušnost, ale kárám ctižádostivost, lenost a radovánky. 11 A konečně, dávám Františka za vzor veškeré poslušnosti. 12 Bohužel někteří dělají to, co se nelíbí Bohu proto, že se to líbí lidem.

 Další

1 Jde o kardinála Leone Brancaleone, který zemřel okolo roku 1230.

Přejít nahoru