Redigoval, poznámkami a úvody opatřil: Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.

Překlad: Markéta Koronthályová, J. B. Štivar

 

 

Spisy sv. Františka a sv. Kláry

 

Úvod o Františkovi a Kláře

Svého času žil v Assisi muž zvaný František (1182-1226), syn poměrně zámožného obchodníka jménem Pietro Bernardone, aniž by tušil, že existuje nějaká slečna Klára (1193-1253), dcera pocházející z bohatého šlechtického rodu pána Offreduccia di Bernardino. Byl mezi nimi věkový rozdíl téměř 12 let, a věděla-li Klára něco o Františkovi, pak jen z doslechu, ale osobně ho ještě neznala.

František měl tehdy velké plány a chtěl se stát rytířem, který by si vydobyl velkou slávu. Byl však v boji s Perugií zajat a skončil ve vězení. Domů se vrátil vážně nemocen a strávil dlouhé týdny na lůžku. Tam se v něm odehrála změna, a tak nakonec pochopil, že nemá být rytířem žádného velmože tohoto světa, ale rytířem Kristovým a hlasatelem Nejvyššího Krále. Krásné osobní svědectví o svém obrácení vydává sv. František v prvních řádcích své Závěti.

Tak se František stal věrným nástrojem Ducha svatého, kterým se sám nechával vést ve všem, co dělal. Chtěl, aby i bratři měli k Duchu Božímu stejný vztah a vždy toužili po tom, aby v nich působil (Řeh 10,8), proto Ducha svatého prohlašoval za generálního ministra svého řádu (2Cel 193). Všechno, co František napsal či nadiktoval, je svědectvím o síle Ducha, která se v něm projevovala. Proto je velmi užitečné znát historii každého jeho spisu, ale ještě užitečnější je umět v nich nalézat to, co Pán Františkovi zjevil, a znovu to objevovat pro svůj vlastní život. V žádném případě ale z jeho spisů nemůžeme poskládat jeho životopis, neboť potřebné údaje v nich prostě nejsou obsaženy. Tak jsou jeho spisy bohatým zdrojem inspirace pro všechny, kdo kráčejí životem v duchu Františkově, i pro všechny křesťany, kteří podobně jako František ve své době, chtějí „obnovit Boží dům“. Stejně jako tehdy i dnes František říká svým věrným: „Začněme, bratři, neboť až dosud jsme udělali jen málo nebo nic.“

Svatá Klára nám také zanechala několik písemných svědectví o tom, co inspirovalo život její i jejích sester. Není toho zdaleka tolik, co u sv. Františka, ale našemu čtenáři budou jistě zvláště blízké čtyři listy sv. Anežce České. A to nejen proto, že píše naší světici, ale i pro svůj velmi bohatý obsah, který může posloužit jako inspirace k rozjímání nad tím, co je vlastně v životě důležité. Škoda jen, že se nedochovalo také to, co sv. Anežka psala sv. Kláře. Sv. Klára se sice snažila důsledně žít Františkovým duchem, ale nemohla zapřít svou tvůrčí osobnost, a tak dokázala jeho charizma přetvořit do ženské podoby. František jí velmi důvěřoval a dával jí velkou svobodu, neboť věřil, že si ji Duch vede stejně jako jeho.

Seznam zkratek

 

 

Použitá literatura:

Vacca, S.: „Lo storico tra esigenze scientifiche e insidie apologetiche.“ In Laurentianum 39 (1998) s. 487-509.

Fonti Francescane. Padova, Edizioni Messaggero Padova 1990.

Accrocca, F.: „Nodi problematici delle fonti francescane. a proposito di due recenti edizioni.“ in Collectanea Franciscana 66 (1996) 563-598.

Alberzoni, M. P.: „San Damiano nel 1228. Contributo alla »questione clariana«.“ in Collectanea Franciscana 67 (1997) 459-476.

Esser, K.: Gli Scritti di S. Francesco d’Assisi. Nuova edizione critica e versione italiana. Padova, Edizioni Messaggero Padova 1982.

Armstrong, R. J. – Brady, I. C.: Francis and Clare. The Complete Works. New York, Paulist Press 1982.

Malina Bedřich: Dějiny Římského breviáře. Díl první. Praha, Nakladatelství Vyšehrad 1939.

Fontes francisani. A cura di Menesto Enrico, Brufani Stefano, Cremascoli Giuseppe, Paoli Emore, Pellegrini Luigi, Stanislao da Capagnola. Apparati di Boccali Giovanni M. Assisi, Edizioni Porziuncola 1995.

Armstrong, Regis J.: Clare of Assisi. Early Documents. New York, Franciscan Institute Publications 1993.

Štivar, Bonaventura: Sazenička svatého Františka. Olomouc, Matice cyrilometodějská 1996.

Chiara d`Assisi: Scritti. Introduzione, Testo latino, Traduzione, Note e Indici di Becker Marie-France, Godet Jean-François, Matura Thaddée, Zoppetti Giorgio Ginepro. Vicenza, Edizioni LIEF 1986.

Seznam zkratek

 

 

Spisy sv. Františka

 

zkratka

celý název

datum vzniku

1ListKust

První list kustodům

1219

2ListKust

Druhý list kustodům

1219

ChvBN

Chvály Boha nejvyššího

září 1224

ChvHod

Chvály ke každé hodince

 

ListAnt

List sv. Antonínovi

1223-24

ListBol

List obyvatelům Bologne

1222

ListFranc

List francouzským bratřím

 

ListJak

List paní Jakubě

září 1226

ListKl

List svaté Kláře o postu

do r. 1221

ListKler

List klerikům

1219

ListKler2

List klerikům (2. verze)

1220

ListLv

List bratru Lvovi

 

ListMin

List ministrovi

1221-1223

ListŘád

List celému Řádu

1225-1226

ListVěř

List věřícím

1225-1226

ListVlád

List vládcům lidu

1220

ModKř

Modlitba před křížem

1205-1206

Nap

Napomenutí

 

NepŘeh

Nepotvrzená řehole

1221

OfUt

Oficium o utrpení Páně

 

ParOt

Parafráze na Otčenáš

 

PDRad

O pravé a dokonalé radosti

 

PísPov

Píseň k povzbuzení svaté Kláry a jejích sester

září 1226

PísSlun

Píseň bratra Slunce

1225-1226

PosVůle

Poslední vůle pro svatou Kláru a její sestry

září 1226

PovChB

Povzbuzení k chválám Božím

1213-1223

PozBPM

Pozdravení blahoslavené Panny Marie

 

PozCt

Pozdravení ctností

 

PožKl

Požehnání svaté Kláře a jejím sestrám poslané písemně

září 1226

PožLv

Požehnání bratru Lvovi

září 1224

Řeh

Řehole

1223

ŘehPou

Řehole pro poustevny

1217-1221

Slova

Slova života a spásy

1213-1221

ZávFr

Závěť svatého Františka

září 1226

ZávS

Závěť ze Sieny

duben 1226

ZpŽiv

Způsob života pro svatou Kláru a její sestry

1212-1213

 

 
Spisy sv. Kláry
 

zkratka

celý název

datum vzniku

1ListAn

První list svaté Anežce České

1234

2ListAn

Druhý list svaté Anežce České

1237-1238

3ListAn

Třetí list svaté Anežce České

1238

4ListAn

Čtvrtý list svaté Anežce České

1253

ŘehKl

Řehole svaté Kláry

1253

ZávKl

Závěť svaté Kláry

1253

PožKl

Požehnání svaté Kláry

1253

ListEr

List Ermentrudě

 
 
Životopisy

zkratka

celý název

1Cel

(Tomáš z Celana) První životopis sv. Františka

2Cel

(Tomáš z Celana) Druhý životopis sv. Františka

AssKom

Assiská kompilace [Perugijská legenda]

ChórLeg

(Tomáš z Celana) Chórová legenda

KnChval

(Bernard z Bessy) Kniha o chválách blaženého Františka

Leg3Dr

Legenda tří druhů

MenLeg

(Bonaventura z Bagnoregia) Menší legenda o sv. Františkovi

OListEl

Okružní list bratra Eliáše o smrti sv. Františka

PerAn

(Perugijský anonym) O začátku neboli založení Řádu

PojZáz

(Tomáš z Celana) Pojednání o zázracích blaženého Františka

OfFr

(Julián ze Špýru) Oficium o sv. Františkovi

SktFr

Skutky blaženého Františka a jeho druhů

ÚmChud

Posvátná úmluva sv. Františka s paní Chudobou

VerLeg

(Jindřich d’Avranches) Veršovaná legenda o sv. Františkovi

VětLeg

(Bonaventura z Bagnoregia) Větší legenda o sv. Františkovi

Zrc

Zrcadlo dokonalosti

ZrcMen

Zrcadlo dokonalosti (menší)

ŽivFran

(Julián ze Špýru) Život sv. Františka

Kv

Kvítky

LegKl

Legenda o svaté Kláře

 
Biblické zkratky

zkratka

celý název

Gn

1. kniha Mojžíšova

Ex

2. kniha Mojžíšova

Lv

3. kniha Mojžíšova

Nm

4. kniha Mojžíšova

Dt

5. kniha Mojžíšova

1 Král

1. kniha Královská

2 Kron

2. kniha Kronik

Neh

Kniha Nehemiášova

Tob

Kniha Tobiáš

2 Mak

2. kniha Makabejská

Job

Kniha Job

Žl

Kniha Žalmů

Kniha Přísloví

Kaz

Kniha Kazatel

Pís

Píseň písní

Mdr

Kniha Moudrosti

Sir

Kniha Sirachovcova

Iz

Kniha proroka Izaiáše

Jer

Kniha proroka Jeremiáše

Pláč

Kniha Žalozpěvů

Ez

Kniha proroka Ezechiela

Dan

Kniha proroka Daniela

Hab

Kniha proroka Habakuka

Mal

Kniha proroka Malachiáše

Mt

Evangelium podle Matouše

Mk

Evangelium podle Marka

Lk

Evangelium podle Lukáše

Jan

Evangelium podle Jana

Sk

Skutky apoštolů

Řím

List svatého apoštola Pavla Římanům

1 Kor

1. list svatého apoštola Pavla Korinťanům

2 Kor

2. list svatého apoštola Pavla Korinťanům

Gal

List svatého apoštola Pavla Galaťanům

Ef

List svatého apoštola Pavla Efesanům

Flp

List svatého apoštola Pavla Filipanům

Kol

List svatého apoštola Pavla Kolosanům

1 Thes

1. list svatého apoštola Pavla Thesaloničanům

2 Thes

2. list svatého apoštola Pavla Thesaloničanům

1 Tim

1. list svatého apoštola Pavla Timotejovi

2 Tim

2. list svatého apoštola Pavla Timotejovi

Tit

List svatého apoštola Pavla Titovi

Žid

List Židům

Jak

List svatého apoštola Jakuba

1 Petr

1. list svatého apoštola Petra

2 Petr

2. list svatého apoštola Petra

1 Jan

1. list svatého apoštola Jana

2 Jan

2. list svatého apoštola Jana

3 Jan

3. list svatého apoštola Jana

Zj

Kniha Zjevení svatého apoštola Jana

Použitá literatura