Druhý list svaté Anežce České

Druhý list svaté Anežce České byl napsán v letech 1234-1238, neboť je v něm bratr Eliáš zmiňován jako generální ministr Řádu (1234-1239). Podle obsahu listu se však zdá, že byl napsán ještě před vydáním buly Angelis gaudium (11. 5. 1238), kterou papež Řehoř IX. nařídil i pražským klariskám zachovávat Hugolinovy konstituce. Datum sepsání lze snad zúžit ještě více – po jaru 1237, kdy Anežka dosáhla v obtížném vyjednávání s papežem několika úspěchů: zmírnění klauzury, postní předpisy bližší františkánskému ideálu a vyřešení majetkových vztahů špitálu, který byl při klášteře. Snad na to Klára naráží a povzbuzuje Anežku, aby dále bojovala o františkánské pojetí chudoby (v. 11-16). Anežka se tak chovala, neboť 15. 4. 1238 obdržela bulu Pia credulitate, ve které jejímu klášteru udělil papež privilegium chudoby, takže nebyla nucena přijímat do vlastnictví pozemky k zabezpečení kláštera. V pražském rukopise nese tento list název: O velké vytrvalosti v dobrém předsevzetí – zdá se, že vnější okolnosti bránily Anežce v tom, aby žila podle svého původního ideálu.

1 Dceři Krále králů, služebnici Pána pánů1, nejdůstojnější snoubence Ježíše Krista, a proto nejurozenější královně paní Anežce, 2 Klára, neužitečná a nehodná služebnice chudých paní, [posílá] pozdravení a [přeje] stálý život v nejvyšší chudobě2.

3 Děkuji štědrému dárci milosti, od něhož, jak věříme, pochází každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování3, že tě ozdobil tak velkou slávou ctností a opatřil tě odznaky takové dokonalosti, 4 že ses stala horlivou napodobitelkou dokonalého Otce4, a proto si zasluhuješ stát se dokonalou, aby jeho oči na tobě nespatřily nic nedokonalého5.

5 To je ona dokonalost, v níž se s tebou spojí sám Král ve svatební komnatě v nebesích, kde sedí ve slávě na hvězdném trůnu, 6 protože jsi pohrdla vysokostí pozemského království a nabídku císařského manželství jsi považovala za malou. 7 Stala ses učednicí nejsvětější chudoby v duchu velké pokory a nejvroucnější lásky a přilnula jsi ke stopám toho, s nímž sis zasloužila spojit se sňatkem.

8 Protože jsem však poznala, že jsi naplněna ctnostmi, šetřím lichotkami a nechci tě zatěžovat zbytečnými slovy, 9 ale nepovažuj za zbytečné nic z toho, z čeho by ti mohla vzejít nějaká útěcha. 10 Ale protože jen jedno je nutné, k tomu jedinému tě zapřísahám a napomínám pro lásku toho, jemuž ses nabídla jako svatá a jemu milá oběť6: 11 abys totiž, vědoma si svého rozhodnutí, jako druhá Ráchel7 vždy hleděla na to, jak jsi začala,

a držela, co držíš,

činila, co činíš, a neopouštěla to8.

12 Ale rychlým během, lehkým krokem,

bez klopýtání,

aby ani tvé kroky nenabraly prach9,

13 aby ses v bezpečí radovala a hbitě

a obezřetně kráčela po stezce blaženosti,

14 abys nikomu nevěřila a nesouhlasila s nikým,

kdo by tě chtěl od tohoto rozhodnutí odvést,

kdo by ti kladl do cesty překážky10,

takže bys v oné dokonalosti,

v níž tě Duch Páně povolal,

nemohla Nejvyššímu plnit svůj slib11.

15 V tom však, abys bezpečněji kráčela po cestě přikázání12 Páně, dej na radu našeho ctihodného otce a našeho bratra Eliáše13, generálního ministra. 16 Této [radě] dávej přednost před radami ostatních a považuj ji za dražší než jakýkoliv dar.

17 Kdyby ti však někdo říkal

nebo doporučoval něco,

co by ti bránilo v dokonalosti,

co by se zdálo, že je proti božskému povolání,

i kdybys k němu musela mít úctu,

nechtěj se řídit jeho radou,

18 ale, chudá panno,

obejmi Krista chudého.

19 Pohleď, jak se stal opovrhovaným kvůli tobě, a následuj ho, staň se pro něho opovrhovanou na tomto světě. 20  Velmi urozená královno, když toužíš následovat svého Snoubence, krásnějšího nad všechny lidské syny14, který se pro tvou spásu stal nejbídnějším z lidí, opovrženým, zbitým a po celém těle mnohokrát bičovaným, a umíral v mukách kříže, pohleď [na něj], uvažuj [o něm] a nazírej [na něj].

21 Budeš-li trpět spolu s ním, budeš s ním i kralovat,

budeš-li s ním cítit bolest, budeš se s ním i radovat,

budeš-li s ním umírat15 na kříži utrpení,

budeš s ním v záři svatých16

vlastnit nebeský příbytek

22 a tvé jméno bude zapsáno v knize života

a bude slavné mezi lidmi.

23 Proto také věčně a na věky věků budeš mít účast na slávě království nebeského místo věcí pozemských a pomíjejících, na věčných dobrech místo dober pomíjejících a budeš žít na věky věků.

24 Buď zdráva, nejmilejší sestro a paní, pro Pána, svého Snoubence. 25 A mě i s mými sestrami, když se radujeme z dober Páně, která v tobě skrze svou milost působí, rač ve svých oddaných modlitbách svěřovat Pánu17. 26 Také svým sestrám nás hojně doporučuj.

Další

1 Srv. Zj 19,16; 1 Tim 6,15.

2 Už úvod listu naznačuje, že jeho hlavním tématem bude chudoba. Zatímco slovo paupertas (chudoba) používá sv. František ve svých spisech pouze šestnáctkrát, Klára tak činí jedenačtyřicetkrát. Navíc k tomuto slovu často přidává adjektiva jako svatá či nejsvětější, nejvyšší, blažená, zbožná či podivuhodná.

3 Jak 1,17.

4 Srv. Mt 5,48.

5 Srv. Žl 139[138],16.

6 Srv. Řím 12,1.

7 Ráchel (Gn 29,16) byla ve středověku vnímána jako symbol asketického a kontemplativního života v protikladu se svou sestrou Leou, která symbolizovala život činný (podobně jako sestry Marie a Marta). Sv. Jeroným († 419) navíc interpretuje hebrejské jméno Ráchel, složené ze dvou slov: vidět a začínat, jako: „vidoucí počátky“.

8 Srv. Pís 3,4.

9 Srv. sv. Řehoř Veliký: Dialogues, Prolog (PL 77:152A).

10 Srv. Řím 14,13.

11 Žl 50[49],14.

12 Srv. Žl 119[118],32.

13 Bratr Eliáš z Assisi byl nejprve generálním vikářem v letech 1221-1227 a pak generálním ministrem menších bratří od roku 1232 až do roku 1239, kdy ho papež Řehoř IX. odvolal na základě žádosti bratří.

14 Žl 45[44],3.

15 Srv. 2 Tim 2,11-12; Řím 8,17.

16 Žl 110[109],3.

17 Srv. Sk 14,23.

 
 
Přejít nahoru