Úvod

V tomto dílu Františkánských pramenů se setkáváme s životopisy sv. Františka, jež vznikaly v období od výzvy generálního ministra Crescencia z Jesi (4. 10. 1244), který pobídl bratry k tomu, aby sepsali všechny vzpomínky na sv. Františka, až do generální kapituly z roku 1260, která se rozhodla „udělat pořádek“ ve Františkově hagiografii. Časová rozpětí vzniku jednotlivých legend tohoto dílu znázorňuje následující tabulka:

  1240-1253   
zkratka celý název datum vzniku
PerAn (Perugijský anonym) O začátku neboli založení Řádu 1240-1241
Leg3Dr Legenda tří druhů

1246

2Cel (Tomáš z Celana) Druhý životopis svatého Františka 1247
PojZáz (Tomáš z Celana) Pojednání o zázracích blaženého Františka 1250-1253

Jak je vidět, do vymezeného časového rámce se nevejde legenda O začátku neboli založení Řádu. Nicméně do tohoto období náleží, neboť všechny legendy tohoto dílu vycházejí ze dvou základních potřeb bratří té doby. Bratři totiž zjistili, že v předcházejících legendách nebylo uvedeno zdaleka všechno, co se o svatém zakladateli zachovalo, a tak zjištěné skutečnosti chtěli doplnit k těm již známým. Legeda O začátku se o to pokusila ještě dříve, než tyto snahy zaštítil generální ministr. A bratři se také potřebovali vyrovnat s přeměnou původního bratrstva ve skutečný řeholní řád, což je druhý charakteristický rys legend tohoto období. Bližší podrobnosti o vzniku jednotlivých legend nalezneme v úvodech, které jim předcházejí.